กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 11, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com