กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 7, 2018, เสาร์
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้อง-พี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า “กิจกรรมเตรียมความพร้อม
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแก่นักศึกษา
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษา
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า “กิจกรรมเตรียมคว
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com