กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 4, 2018, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ 2561 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในยุคไทย
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
08:30 - 16:30 การตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 : 2015
13:00 - 17:00 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com