กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 2, 2018, จันทร์
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับนักศึกษา
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีท
10:00 - 11:00 แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14:00 - 15:00 แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com