กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มิถุนายน [Jun] 27, 2018, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com