กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มิถุนายน [Jun] 21, 2018, พฤหัส
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์และการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
  ส่งผู้บริหารระดับคณะ/ ม. ไปอบรม TQA IOA
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com