กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มิถุนายน [Jun] 20, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อง วิกฤตมหาวิทยาลัย โจทย์ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยต้องเ
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการศึกษาดูงาน
  ส่งผู้บริหารระดับคณะ/ ม. ไปอบรม TQA IOA
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com