กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มิถุนายน [Jun] 6, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "หลักสูตรสหกิจศึก
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ จัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com