กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มิถุนายน [Jun] 5, 2018, อังคาร
  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com