กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มิถุนายน [Jun] 1, 2018, ศุกร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  หลักสูตรฟิสิกส์ จัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฟิสิกส์
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบูรณาการคณิตศาสตร์
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com