กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤษภาคม [May] 31, 2018, พฤหัส
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมหารือวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบูรณาการคณิตศาสตร์
  ส่งผู้บริหารระดับคณะ/ ม. ไปอบรม TQA Application Writing
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com