กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤษภาคม [May] 30, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบูรณาการคณิตศาสตร์
  ส่งผู้บริหารระดับคณะ/ ม. ไปอบรม TQA Application Writing
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com