กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤษภาคม [May] 28, 2018, จันทร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน
  จัดกิจกรรมเวทีนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com