กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤษภาคม [May] 25, 2018, ศุกร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรชีววิทยา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีป
  จัดอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพภายในสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com