กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤษภาคม [May] 22, 2018, อังคาร
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสำหรับสะเต็มศึกษา (STEM Education)
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com