กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤษภาคม [May] 21, 2018, จันทร์
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้บริหารเพื่อปรึกษาหาความร่วมมือทางวิชาการ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสำหรับสะเต็มศึกษา (STEM Education)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com