กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤษภาคม [May] 16, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการเขียนโครงร่างวิจัยทางวัฒนธรรม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการจัดการศึก
  หลักสูตรเคมี (วท.บ.) จัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเคมี (วท.บ.)
  หลักสูตรเคมี (ค.บ.) จัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเคมี (ค.บ.)
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์ AUN-QA
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com