กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤษภาคม [May] 15, 2018, อังคาร
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการเขียนโครงร่างวิจัยทางวัฒนธรรม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการจัดการศึก
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม AUN-QA Implementation Gap analysis
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์ AUN-QA
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com