กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤษภาคม [May] 7, 2018, จันทร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการทบทวนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เพื่อยกร่างแผนปฏิ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการนวัตกรรมนำคุณภาพสู่สังคมในเทศกาลกินกุ้งก้ามกรามและงานเกษตรแฟร
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com