กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, เมษายน [Apr] 21, 2018, เสาร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมวันจิตอาสามหาวิทยาลัยไทย
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา กิจกรรมการอ่านตำราคณิตศาสตร์
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com