กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, เมษายน [Apr] 20, 2018, ศุกร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  ส่งผู้บริหารระดับคณะ/ ม. ไปอบรม TQA Criteria
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com