กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, เมษายน [Apr] 19, 2018, พฤหัส
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยจัดกิจกรรมร่วมสรงน้ำพระ
  ส่งผู้บริหารระดับคณะ/ ม. ไปอบรม TQA Criteria
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมทำบุญปีใหม่ไทย พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com