กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, เมษายน [Apr] 3, 2018, อังคาร
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ชีววิทยาและการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพนอกสถานที่
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามม
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com