กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, เมษายน [Apr] 2, 2018, จันทร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการพัฒนาชุดโครงการวิจัยร่วมกับพี่เลี้ยงนักวิจัย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึ
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการศึกษาดูงาน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com