กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, เมษายน [Apr] 1, 2018, อาทิตย์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธาณสุข
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการศึกษาดูงาน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com