กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 31, 2018, เสาร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  เครือข่ายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการศึกษาดูงาน
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเพจบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบธุรกิ
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อบรมการเย็บแผล ตัดไหม
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com