กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 29, 2018, พฤหัส
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  เครือข่ายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรร
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับครูเคมี
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเพจบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบธุรกิ
  โปรแกรมวิชาชิวทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัมมนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อม
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com