กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 28, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561
  โปรแกรมวิชาชิวทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัมมนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อม
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com