กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 27, 2018, อังคาร
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  ติดตามผลดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการอบรมเครื่อง Spectrophotometer
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม Math Pi Day 3rd บรรยายเรื่อง คณิตศาสตร์ประกันภัย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม Math Pi Day 3rd ทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com