กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 23, 2018, ศุกร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่และเลี้ยงส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่งานสาธารณสุข
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com