กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 3, 2018, เสาร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Love Environmental
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมหลักการใช้ยา
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาห
  โครงการจิตอาสาวิทยาการ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com