กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 24, 2018, เสาร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของหลักสูตรที่มีการจัดการเ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com