กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 21, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา ประกันสังคม สิทธิของใคร ทำไมต้องรู้
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานทางเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา และการวิเคราะห์ภ
  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการอบรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืชในหลุมพอเพียง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสวงหาทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมช
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com