กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 14, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  ประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงและการควบรวมหลักสูตร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ แ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com