กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 12, 2018, จันทร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  บริการวิชาการ-ค่ายภาษาไทย ป.3 (กพ.เขต2)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com