กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 4, 2018, อาทิตย์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  บริการวิชาการ-ค่ายคณิตศาสตร์ ป.3 (กพ.เขต2)
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ป.3
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
  โรงเรียนตากพิทยาคม จัดโครงการค่ายเทคนิคปลอดเชื้อและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อกล้วยไข่
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com