กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มกราคม [Jan] 31, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  ติว O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 (ตาก เขต2)
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ Super Blue Blood
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com