กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มกราคม [Jan] 29, 2018, จันทร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  ติว O-NET ภาษาไทย ป.6 (กพ. เขต2)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ผู้แทนบุคลากร)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการสอนการวิจัย
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com