กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มกราคม [Jan] 17, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  ติว O-NET ค่ายภาษาไทย ป.6 (ตาก เขต2)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com