กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มกราคม [Jan] 16, 2018, อังคาร
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com