กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มกราคม [Jan] 11, 2018, พฤหัส
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  เวลา 13.00 - 15.00 น. - ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
  ประชุมชี้แจงนโยบายการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน
  กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและทำบุญคณะ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการชี้เเจง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนัก
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com