กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มกราคม [Jan] 3, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  ลงนาม MOU เครือข่ายโรงเรียนที่ให้บริการวิชาการ
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดม
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com