กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 27, 2017, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com