กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 24, 2017, อาทิตย์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ สาขาเคมี (ค.บ.)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ในงานศิลป์ในสวน ครั้งที่ 11 ปีที่ 4
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com