กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 23, 2017, เสาร์
  โรงเรียนคลองลานวิทยา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ตอนค้นฟ้าหาดาว ปี 5
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ สาขาเคมี (ค.บ.)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อาหารปลอดภัย
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com