กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 20, 2017, พุธ
  โปรแกรมวิชาเคมี เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day 2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลกา
  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมกำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษ
  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com