กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 17, 2017, อาทิตย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมนวดตัวเพื่อสุขภาพ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  จัดกิจกรรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com