กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 16, 2017, เสาร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมนวดตัวเพื่อสุขภาพ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com