กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 8, 2017, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com