กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 6, 2017, พุธ
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การกรอกแบบรายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  โครงงานบริจาคโลหิต อวัยวะ และร่างกายให้กับสภากาชาดไทย
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com